Copenhagen Musics vedtægter

OVERSIGT OVER PUNKTER

§ 1 NAVN
§ 2 FORMÅL
§ 3 MEDLEMMER
§ 4 KONTINGENT
§ 5 GENERALFORSAMLING
§ 6 LEDERGRUPPEN (BESTYRELSEN)
§ 7 FORENINGENS AKTIVITETER
§ 8 REGNSKAB
§ 9 MIDLER
§ 10 FORPLIGTELSER
§ 11 FORENINGENS OPLØSNING

§ 1 NAVN

1.1

Foreningens navn er Copenhagen Music

1.2

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 FORMÅL

2.1

Foreningens formål er gennem folkeoplysende aktivititeter at fremme
vilkår og udfoldelsesmuligheder for frivillige udøvere af musik og dans.

Dette gøres ved hjælp af

 • at udvikle større, musikalske ensembler
 • at formidle indtryk og inspiration til den etablerede musikverden,
  herunder debatskabende aktiviteter.
 • at formidle samspilsmuligheder (træning, holdundervisning, kurser,
  koncerter, festivals m.m.)
 • at varetage foreningens interesser overfor offentlige
  myndigheder m.fl. (offentlige forhold, tilskud, sponsering m.m.)
 • at optræde med musikken som udgangspunkt
 • at blive et lokalt, folkeligt islæt til gavn for borgere i Københavns
  Kommune.

 

§ 3 MEDLEMMER

3.1

Som medlemmer kan optages alle der kan tilslutte sig foreningens formål. 

3.2

Medlemskab kan endvidere ophæves, hvis et medlem skader foreningens
interesser eller anseelse.

§ 4 KONTINGENT

4.1

Medlemskontingenter fastsættes af ledergruppen med minimum 3
måneders varsel. Betalingsfrist og opkrævningsform fastsættes af
ligeledes af ledergruppen.

4.2

Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

§ 5 GENERALFORSAMLING

5.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af
ledergruppen med angivelse af dagsorden.

5.3

Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret ved
generalforsamlingen.

5.4

Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt
de fremmødte. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig
afstemning, fx ved personvalg.

Stemmer kan ikke afgives ved fuldmagt. Kun fremmødte medlemmer med
gyldigt medlemskab kan stemme.

5.5

Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal, dog
med undtagelse af § 11 vedr. foreningens opløsning, der kræver et
fremmøde af mindst 2/3 af medlemmerne samt 2/3 flertal.

5.6

Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandsberetning
 4. Kassererens beretning
 5. Godkendelse af årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af ledelsesgruppe og mindst 1 suppleant.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

5.7

Forslag til generalforsamlingen skal være ledergruppen skriftligt i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af ledergruppen eller kan
overfor ledergruppen begæres indkaldt af mindst 1/3 af medlemmerne
med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling
skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 6 LEDERGRUPPEN (BESTYRELSEN)

6.1

Ledergruppen (svarende til bestyrelsen) består af 5 personer: 1 manager (formand), 1 økonomiansvarlig (kasserer), 1 aktivitetsansvarlig og 2 medlemmer. Ledergruppen har ansvar for foreningens udvikling og fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

6.2

Foreningens daglige drift varetages af manager, økonomiansvarlig og aktivitetsansvarlig der tilsammen udgør ledelsen.

6.3

Manager vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år. Således vælges der 2 medlemmer af ledelsesgruppen hvert år foruden manageren.

6.4

Hvis der sker frafald i ledelsen, skal en af de øvrige 2 medlemmer træde ind i ledelsen og 1 suppleant træde ind i ledelsesgruppen.

6.5

Det tilstræbes at minimum to af foreningens ensembler er repræsenteret i ledergruppen.

6.6

Der skal vælges mindst én suppleant til ledergruppen, og alle suppleanter vælges for 1 år.

6.7

Genvalg kan finde sted.

6.8

Ledergruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.9

Ledergruppemøder indkaldes af manageren, og afholdes mindst 3 gange pr. år og efter behov.

6.10

Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af ledergruppen er til stede. Ved stemmelighed er managerens stemme afgørende.

6.11

Ledergruppen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.

6.12

På generalforsamlingen vælges desuden 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Disse er på valg hvert år. Ledergruppen kan nedsætte teams, udvalg og
arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver samt ensembleledelser

§ 7 FORENINGENS AKTIVITETER

7.1

Ved nedsættelser af ensembleledelser, er det det pågældende ensemblets medlemmer og deltagere, der vælger disse.

7.2

Undtaget herfra er dog ensemblets økonomiansvarlige som udpeges af foreningens ledergruppe i samråd med ensemblets øvrige ledelse. Den økonomiansvarlige har ansvaret for ensemblets daglige, økonomiske dispositioner.

7.3

Hvert ensemble er forpligtet til at udarbejde et sæt overordnede retningslinjer der godkendes af ledergruppen før nye aktiviteter opstartes. Disse skal som minimum indeholder beskrivelser af følgende emner:

 • Ensemblets musikalske profil
 • Plan for medlems- og deltagerinddragelse

§ 8 REGNSKAB

8.1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

8.2

Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.

§ 9 MIDLER

9.1

Foreningens midler kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål.

9.2

Finansiering af aktiviteterne udgøres af medlemskontingenter, deltagerbetaling, offentlige, kulturelle og folkeoplysende tilskud, indtægter fra frivilligt arbejde samt evt. privat sponsering m.m.

§ 10 FORPLIGTELSER

10.1

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen og dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.

10.2

Foreningen tegnes af følgende hver for sig:

 1. Manager i forening med økonomiansvarlige.
 2. Tre medlemmer af ledergruppen i forening.


Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele
ledergruppen.
Ledergruppen kan meddele fuldmagt.

§ 11 FORENINGENS OPLØSNING

11.1

Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingens beslutning. (Se § 5, stk. 5.5.)

11.2

Til foreningens opløsning kræves et fremmøde på mindst 2/3 af medlemmerne og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslag herom

11.3

I tilfælde af opløsning skal foreningens eventuelle formue, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse, anvendes til formål, der er beslægtet med foreningen og har almennyttig karakter.